Aviso legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación reflexanse os seguintes datos; o titular do dominio web http://novasolucions.es é Pablo Argibay Portela (en diante Nova Solucións Creativas), con domicilio a estes efectos en Rúa Espedregada nº1 Raxó, Poio, con número de C.I.F.: 77416752v.

Correo electrónico de contacto: info(a)novasolucions.es
Teléfono de contacto: +34 665 699 251

Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal http://novasolucions.es atribue a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou emprego, as seguintes Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Concidicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Uso do portal

http://novasolucions.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante “os contidos”) en Internet, pertencentes a Nova Solucións Creativas ou os seus licenzantes aos que o USUARIO poida ter acceso, O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade extendese o rexistro que fose preciso para acceder a determinados servizos ou contidos.

En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información certa e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO poderaselle entregar unha seña da que será responsable, comprimetendose a facer un uso dilixente e responsable da mesma. O USUARIO comprometese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de novas) que Nova Solucións Creativas ofrece a través do portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e a orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de caracter racista, xenófogo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentando contra os dereitos humanos; (iii)provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Nova Solucións Creativas, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera dos sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibeis de provocaros danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, empregar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Nova Solucións Creativas reservase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que infrinxan o respeto a dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófogos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade e a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuizo, non resultaran adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Nova Solucións Creativas non será responsable das opinións verquidas polos seus usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

Protección de datos

Nova Solucións Creativas cumpre coas directrices da Ley Orgánica 15/1999 de 13 de dicembro de Protección de Datos de Carácter Personal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de dicembro polo que se aproba o Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos de caracter persoal do usuario. Para isto, xunto cada formulario de recabo de datos de caracter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a Nova Solucións Creativas, fará saber ao usuario a existencia e aceptación das condicións particulares de tratamento dos seus datos en cada caso, informandoo da responsabilidade do ficheiro creado, a direción do responsable, a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Asimesmo, Nova Solucións Creativas informa que da cumprimento a Ley 34/2002 de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico e solicitaraselle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

Propiedade intelectual e industrial

Nova Solucións Creativas ela mesma ou coma concesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu espazo web, así coma dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo: imaxes, sons, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, seleccion de materiais empregados, programas de ordenador precisos para o seu funcionamento, acceso e uso, etc), titularidade de Nova Solucións Creativasou ben dos seus licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública, incluida a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Nova Solucións Creativas. O USUARIO comprometese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Nova Solucións Creativas. Poderá visualizalos elementos do portar e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu dispositivo ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sea, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de proteción ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Nova Solucións Creativas.

Exclusión de garantías e responsabilidade

Nova Solucións Creativas non se fai responsábel, en ningún caso, dos danos de calquera natureza que puidera ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falla de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, tendo adoptado todas as medidas tecnolóxicas precisas para evitalo.

Modificacions

Nova Solucións Creativas reservase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podende mudar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten mediante o mesmo así coma o xeito en que estes aparezan presentados ou localizados no portal.

Ligazóns

No caso de que en http://novasolucions.es estivesen o seu dispor ligazóns ou hiperligazóns cara outros sitios da rede, Nova Solucións Creativas non exercerá control algún sobre ditos sitios web e contidos. EN ningún caso Nova Solucións Creativas asumirá algunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún destes espacios alleos ou outros sitios da rede Internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas organizacións ligadas.

Dereito de exclusión

Nova Solucións Creativas reservase o dereito de denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instacia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

Xeralidades

Nova Solucións Creativas perseguirá o incumprimento das presentes condicións así coma calquera uso indebido do noso portal, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Modificación e duración das presentes condicións

Nova Solucións Creativas poderá modificar en calquera momento as condicións aquí expostas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Lexislación aplicable e xurisdicción

A relación entre Nova Solucións Creativas e o USUARIO rexirase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos xulgados e tribunais da cidade de Pontevedra.